19 март 2022
Страницы Детская школа искусств

ВидеоMINDAL Дополнительное образование


 Видео. Мероприятия.

 

 

Қазақтың ұлы ақыны әрі ағартушысы Абай Құнанбайұлының туғанына 176 жыл толуына орай Елбасы кітапханасы бейнеролик дайындады. Абайдың шығармашылық мұрасы қазақ халқының тарихы мен мәдениетін байытып, оның ешқашан маңыздылығын жоғалтпайтын нағыз рухани игілігіне айналды. Ақын ретінде Абай қазақтардың суырып салма өнерінің тақырыбын кеңейтіп, оған түрлі жанр мен қалып енгізіп, классикалық поэзия деңгейіне көтерді. Абай Құнанбайұлының бай мұрасы әлемдік мәдениет тарихында тамаша құбылыс саналады. Көрнекті ойшылдың шығармалары әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Абай аманаты» мақаласында былай дейді: «Ұлы ақын, дана ойшыл Абай ХІХ және ХХ ғасырлар тоғысындағы Ағартушылық немесе Ояну дәуірінің көшбасшысына, елдің болашақ бағдарын айқындап берген рухани темірқазығына айналды... Абайдың сөзі мен ойы біздің күнбе-күнгі тірлігімізге, өркенді өмірімізге кірпіш болып қаланып, бүгінгі өркениет пен алдағы болашақ талабына лайық ұмтылыстарымыздан және игі істерімізден нақты көрініс табатынына кәміл сенемін».


К 176 годовщине со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева Библиотека Елбасы подготовила видеоролик. Творческое наследие Абая обогатило историю и культуру казахского народа, став его настоящим духовным достоянием, никогда не теряющим своей значимости. Как поэт, Абай поднял импровизационную поэзию казахов до уровня классической поэзии, расширил ее тематику, внедрил доселе неизвестные ей жанры и формы. Богатейшее наследие Абая Кунанбаева представляет собой замечательное явление и в истории мировой культуры. Произведения выдающегося мыслителя переведены на многие языки мира. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев в своей статье «Духовное завещание Абая» сказал: «Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже XIX и XX столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской степи, его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее… Уверен, что слова и идеи Абая, служащие краеугольными камнями нашего современного повседневного бытия, будут и впредь находить конкретное воплощение в наших созидательных делах и прогрессивных устремлениях».
 Көркемсурет бөлімі оқушыларының шығармашылық көрмесі Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. "Шығармашылық мұра" қысқа тарихи уақыт аралығында Қазақстан аумағындағы рухани сабақтастықты, уақыт, ұрпақ пен дәстүр байланысын бейнелейді. Көрмеде әр түрлі техникада (кескіндеме, сурет) орындалған оқушылардың 20-дан астам жұмыстары ұсынылады . Жұмыстардың атаулары олардың мазмұнымен тығыз байланысты.  Творческая выставка учащихся художественного отделения приурочено к 30-тилетию Независимости Казахстана. «Творческое наследие» за короткий исторический отрезок времени стала олицетворяющий духовную преемственность, связь времен, поколений и традиций на территории Казахстана. На выставке представлено более 20 работ учащихся, выполненных в разных техниках (живопись, рисунок, ДПИ) . Названия работ тесно перекликаются с их содержанием.

Новости